Informacje


606 422 833

(22) 497 55 88

kontakt@euroszkola.com.pl

Zapisz się na kurs

Dla kursanta

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek (kat. B – 18 lat, kat. A1 – 16 lat, A2 – 18 lat, kat. A – 24 lata),
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym,
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Osoba, która nie ukończyła 18-tu lat, może rozpocząć kurs na prawo jazdy najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego przepisami ustawy wieku za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

 

Badania lekarskie i PKK


 

Każda osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami powinna przed rozpoczęciem kursu posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W celu utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę, należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej;
 • zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 • kserokopię prawa jazdy (dotyczy osób posiadających prawo jazdy).

Na podstawie ww. dokumentów Starosta generuje w systemie teleinformatycznym unikalny 20-cyfrowy numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę.

 

Kurs na prawo jazdy


 

Szkolenie na prawo jazdy odbywa się w formie kursu i obejmuje:

 1. część teoretyczną z przepisów ruchu drogowego (26 h lekcyjnych – dla kat. A1, A2, A, B),
 2. naukę udzielania pierwszej pomocy (4h lekcyjne – dla kat. A1, A2, A, B),
 3. część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem (20h zegarowych – dla kat. A1, A2, A; 30 h zegarowych – dla kat. B),
 4. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy, zwane „egzaminem wewnętrznym”.

Od 1 stycznia 2015 roku osoba, która uzyska pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć teoretycznych oraz z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego. Tak, więc, osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mogą same zdecydować, czy chodzić na zajęcia teoretyczne w OSK czy zdać egzamin państwowy z części teoretycznej i odbyć w OSK tylko cześć praktyczną kursu oraz naukę udzielania pierwszej pomocy.

 

Egzamin państwowy i odbiór prawa jazdy


Egzamin państwowy składa się z:

 1. części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej,
 2. części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia pojazdu.

Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed ukończeniem wymaganego przepisami ustawy wieku.
W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego posiadając przy sobie numer PKK oraz dokument tożsamości. Po dokonaniu opłaty za egzamin, podajemy swój numer PKK oraz uzgadniamy termin. W przypadku egzaminu praktycznego obowiązuje komputerowe losowanie egzaminatorów do osób egzaminowanych. W związku z powyższym, oczekiwanie na rozpoczęcie egzaminu praktycznego może trwać do 2 godzin od wyznaczonego terminu egzaminu.

Odbiór prawa jazdy: Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Opłat można dokonać w kasie lub na konto Urzędu. Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E wydawane jest na czas określony, który maksymalnie wynosi 15 lat.